Титульний аркуш

Титульний аркуш

23.05.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі — Положення).

Голова правлiння Луцик В.А.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32831296

4. Місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська обл., — р-н, Нововолинськ, Шахтарська, 55

5. Міжміський код, телефон та факс: 03344 40 400, 03344 40400

6. Адреса електронної пошти:  info@zpg.in.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

Новости

23.05.2022
(URL-адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
— інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
— інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
— інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
— завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
— інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
— власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
— кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
— інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
— інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
— інформація про наглядову раду X
— інформація про виконавчий орган X
— опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
— перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
— інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
— порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
— повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки: У вiдповiдностi до вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826:- «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi», — «Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря»;- «Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення», — «Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй», -«Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй»Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв»,  -Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою); » Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)» — «Iнформацiя про вчинення значних правочинiв.», » Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть», -«Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть», -«Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)» — не розкрита, оскiльки Емiтент є приватним акцiонерним товариством. В складi рiчної iнформацiї Емiтента цiнних паперiв вiдсутнi:  — Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб — так як Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб. — Iнформацiя про рейтингове агентство — так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. -Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента — так як у Емiтента вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли. — Судовi справи  — так як у емiтента вiдсутнi судовi справи — Штрафнi санкцiї емiтента- так як до товариства не застосовувались санкцiї — Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй — так, як протягом звiтного перiоду змiн не було. — Iнформацiя про облiгацiї емiтента — так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. — Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом — так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. — Iнформацiя про похiднi цiннi папери — так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. — Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом. — так як у звiтному роцi придбання власних акцiй емiтентом не здiйснювалось.  -Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв — так як будь-якi обмеження вiдсутнi. — Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї — так як Емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що характеризується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi — Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента — так, як у Емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) Емiтента. -Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом — так, як Емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття — так як Емiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював. — Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття — в зв’язку з їх вiдсутнiстю у Емiтента. -Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв — так як Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав. — Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН — так як Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. — Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, так як у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй), вiдсутнi. Iнформацiя про дату та рiшення наглядової ради емiтента, яким затверджено рiчну iнформацiю, або дату та рiшення загальних зборiв акцiонерiв, яким затверджено рiчну iнформацiю емiтента (за наявностi) не надається, оскiльки наглядова рада як орган управлiння не створена. Питання про затвердження рiчної iнформацiї за 2021 рiк буде включено до порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА»

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ «ЗПГ»

3. Дата проведення державної реєстрації

27.01.2004

4. Територія (область)

Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

260000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

179

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.30 —  Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик

22.22 — Виробництво тари з пластмас

32.40 — Виробництво iгор та iграшок

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984

2) IBAN

UA703209840000026002210362590

3) поточний рахунок

UA703209840000026002210362590

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбулось

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) — 179. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) — 45 . Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) — 1. Фонд оплати працi — всього (тис. грн.) — 21755 тис.гон. Розмiр оплати працi у звiтному 2021 роцi проти аналогiчного перiоду 2020 року збiльшився на 3953 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами,установами, тому вiдсутня iнформацiя щодо їх дiяльностi.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду емiтент не отримував.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2021 року вiвся у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Iнструкцiї «Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй», затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку.

Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об’єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби». Придбанi основнi засоби зараховувались на баланс за первiсною вартiстю. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по окремих групах в розрiзi окремих об’єктiв.

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з персоналом пiдприємства наступним чином:

Класи основних засобiв

Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 10-15 рокiв

Транспортнi засоби 5-15 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-10 рокiв

Об’єктом амортизацiї являються усi основнi засоби (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй).

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об’єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об’єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не амортизуються.

Облiк запасiв здiйснюється згiдно з П(С)БО 9 «Запаси». Оцiнка запасiв здiйснюється за фактичною собiвартiстю. На пiдприємствi для оцiнки запасiв при списаннi обрано метод середньозваженої цiни (середньозваженої собiвартостi). На пiдприємствi виконуються вимоги П(С)БО 9 щодо порядку визнання та первiсної оцiнки запасiв при їх надходженнi, незмiнностi визначених методiв оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду (року). На дату балансу запаси оцiненi згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукцiї, якi випускає Товариство є фарби дитячi: акварельнi та гуашевi; пластилiн для дитячого лiплення;   фарби художнi: акриловi, олiйнi. Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на послуги, що надаються пiдприємством. Дiяльнiсть Товариства залежить не залежить вiд сезонного фактору. Основним ринком збуту продукцiї, що виготовляє Товариство, є Волинська область та iн.. областi України, а також товариство експортує свою продукцiю. Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов’язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на сировину i матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон’юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi продукцiї. Канали збуту робiт Емiтента — шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент — зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на продукцiю, високої якостi продукцiї, що випускається. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об’ємi постачання перевищує 8-10 агентiв. Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, використанням в роботi нових матерiалiв. Конкуренцiя в галузi є високою iз-за достатньої кiлькостi пiдприємств, що займаються аналогiчним видом дiяльностi. Особливiстю продукцiї емiтента є висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i матерiали. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї склав 112263 тис.грн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Товариство не здiйснювало значного придбання або вiдчуження активiв i не планує значних iнвестицiй чи придбань, пов’язаних з господарською дiяльнiстю. Розвиток товариства йде в напрямi поступової реконструкцiї наявних об’єктiв нерухомостi з метою розширення корисних площ та бiльш ефективного їх залучення для одержання прибутку. У 2022 роцi у складi основних засобiв значних змiн не планується.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента розташованi за адресою Товариства. Обладнання використовується на 95 % . Емiтент орендує у фiзичної особи Рудь Вiри Корнiївни примiщення цеху по виготовленню тари з пластмас (орендна плата 30тис грн без ПДВ в мiсяць). Протягом 2021 року товариство  не вчиняло значних правочинiв зi своїми основними засобами. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення — вiдсутнi. Облiк основних засобiв, iнших необоротних активiв ведеться у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби». Для цiлей оподаткування та в бухгалтерському облiку знос (амортизацiя) основних засобiв нараховується згiдно з вимогами ст. 144, 145, 146 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI iз змiнами i доповненнями. Вартiсть основних засобiв на дату балансу ( 31.12.2021 р.) складає: — первiсна вартiсть — 27272 тис. грн.; — нарахований знос — 11421 тис. грн.; — залишкова (балансова) вартiсть — 15851 тис. грн. Станом на дату балансу ( 31.12.2021 р.) незавершенi капiтальнi iнвестицiї складають 1699 тис. грн.. Разом необоротнi активи складають 17550 тис. грн. на дату балансу (на 31.12.2021 р.).

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Значною мiрою на дiяльнiсть емiтента впливають полiтична та загальноекономiчна ситуацiя в країнi; законодавчi ризики — ризики пов’язанi з можливими змiнами в законодавствi України, насамперед податкового та митного; валютнi ризики (основний фактор є валютний курс);

постiйне зростання цiн на енергоносiї та сировину. Цi фактори зумовлюють зростання собiвартостi продукцiї.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелами фiнансування дiяльностi Товариства  є:

— доходи, одержанi вiд реалiзацiї продукцiї, послуг, iнших видiв господарської дiяльностi;

— кредити банкiв та iнших кредиторiв;

— безоплатнi, благодiйнi або спонсорськi внески, пожертвування органiзацiй, пiдприємств;

— iншi джерела, не забороненi законодавством України.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв за звiтний перiод немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме — освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт технiки i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

З метою пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi та змiцнення позицiї Емiтента на ринку, Емiтентом постiйно здiйснюється вивчення попиту та пропозицiй на ринку виробництва лакiв, фарб, пластилiну та iншої продукцiї.. Такi дослiдження проводяться в осоновному шляхом взаємних переговорiв та з використанням мережi Iнтернет.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Для покращення роботи товариства в 2022 роцi проведений змiстовний, досконалий i поглиблений аналiз роботи товариства за три роки. Товариство дотримується стандартiв дiлової поведiнки акцiонерiв та менеджерiв, а також забезпечує функцiонування системи монiторингу цих стандартiв, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходiв за рахунок використання iнсайдерської iнформацiї, порушення обмежень щодо уникнення конфлiкту iнтересiв, та здiйснення iнших протиправних i неетичних дiй.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Виконавчий орган Голова правлiння член правлiння член правлiння Луцик Вiктор Арсентiйович Рудь Сергiй Сергiйович Яблоньска Олена Сергiївна
загальнi збори акцiонерiв акцiонери акцiонери згiдно реєстру

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 голова правлiння Луцик Вiктор Арсентiйович 1955 вища 26 Дочiрне пiдприємство «Нововолинський масло-жировий комбiнат», -, Попередня посада — Дочiрне пiдприємство «Нововолинський масло-жировий комбiнат», директор.Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 11.07.2012р. обрано на посаду голови правлiння ПрАТ «ЗПГ».  Рiшенням загальних зборiв товариства вiд 27.04.2021р. продовжено термiн дiї на три роки. 27.04.2021, термiном на  три роки
Опис:  Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi-розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади.  Робота по сумiсництву iз зазначенням посади та мiсцезнаходження — вiдсутня. Непогашеної судимостi за крисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв.Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду Голови правлiння ПрАТ «Захiдна промислова група», коє ЄДР 32831296.
2 головний бухгалтер Щербакова Наталiя Вiкторiвна 1982 вища 18 32831296, З 2005р. обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ «Захiдна промислова група», попередньо- студент. 15.11.2005, призначено на невизначений строк
Опис:  Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Робота по сумiсництву iз зазначенням посади та мiсцезнаходження — вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв.Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду головного бухгалтера  ПрАТ «ЗГП».
3 член правлiння Яблоньска Олена Сергiївна 1979 вища 11 32831296, член правлiння ПРАТ «ЗПГ» . 27.04.2021, термiном на три роки
Опис: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2021 р. продовжено термiн дiї повноважень на три роки. За виконання обвязкiв члена правлiння посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась.  Робота по сумiсництву iз зазначенням посади та мiсцезнаходження — вiдсутня. Непогашеної судимостi за крисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймає посаду члена правлiння ПрАТ «ЗГП», код ЄДР 32831296.
4 член правлiння Рудь Сергiй Сергiйович 1990 вища 11 32931296, ревiзор ПрАТ «ЗПГ» 27.04.2021, термiном на три роки
Опис: Рiшення про обрання на посаду члена правлiння Рудя Сергiя Сергiйовича прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021р. Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась.  Робота по сумiсництву iз зазначенням посади та мiсцезнаходження — вiдсутня. Непогашеної судимостi за крисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи 11 рокiв.Протягом останнiх п’ять рокiв обiймав посаду ревiзора ПрАТ «ЗГП», код ЄДР 32931296

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
голова правлiння Луцик Вiктор Арсентiйович 0 0 0 0
головний бухгалтер Щербакова Наталiя Вiкторiвна 0 0 0 0
член правлiння Яблоньска Олена Сергiївна 65 25 65 0
член правлiння Рудь Сергiй Сергiйович 65 25 65 0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Рудь Сергiй Якович 50
Рудь Сергiй Сергiйович 25
Яблоньска Олена Сергiївна 25
Усього 100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов’язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акцiонерне товариство «Захiдна Промислова Група» (надалi Товариство) є правонаступником закритого акцiонерного товариства «Захiдна Промислова група», яке було засноване установчими зборами засновникiв i зареєстроване Виконавчим комiтетом Нововолинської мiської ради 27 сiчня 2004 року за реєстрацiйним номером 04051342Ю0030045.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: — iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов’язаних з дiяльнiстю пiдприємства; — оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; — визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства» питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншого Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осiб. У зв’язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів річні позачергові
X
Дата проведення 27.04.2021
Кворум зборів 100
Опис Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту проведення Зборiв та порядку голосування на Зборах акцiонерiв Товариства. 4. Розгляд звiту виконавчого органу за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 5. Звiт Ревiзора за 2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. 7.Затвердження регулярної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 20220 рiк. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства, отриманого в 2020 роцi. 9.  Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi за 2020 рiк. 10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства. 12. Обрання Голови та членiв правлiння Товариства. 13. Затвердження умов контракту (договору), що укладатимуться з Головою та членами правлiння, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту (договору) з Головою та членами правлiння товариства. 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора. 15. Затвердження аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та минулого  року  та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою).     Прийнятi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї — Рудь С.С., член лiчильної комiсiї — Яблоньска О.С.. Встановити термiн дiї повноважень даної Лiчильної комiсiї — з моменту її обрання та до закiнчення загальних зборiв акцiонерiв Товариства 2. Обрати: Головою Загальних зборiв Товариства — Рудя С.Я. Секретарем Загальних зборiв Товариства — Яблоньску О.С 3. Затвердити регламент проведення Зборiв акцiонерiв: час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного — до 7 хвилин,  час для обговорення та вiдповiдей на питання — до 3 хвилин. Затвердити порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом «одна акцiя — один голос».  4. Роботу виконавчого органу  визнати задовiльною, звiт Правлiння за 2020 рiк узяти до вiдома та затвердити його без зауважень та додаткових заходiв. 5. Роботу Ревiзора  визнати задовiльною, звiт Ревiзора за 2020 рiк узяти до вiдома та затвердити його без зауважень та додаткових заходiв. 6. Затвердити рiчний звiт по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк.  7. Затвердити регулярну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, що розкривається на фондовому ринку. 8. Затвердити порядок розподiлу прибутку  Товариства, отриманого в 2020 роцi, наступним чином: на розвиток товариства- 50%,   на виплату дивiдендiв- 50%. 9. Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2020 рiк у сумi 4037500грн.; — затвердити дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв:  18.06. 2021 року — затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у розмiрi — 15528,85грн.; — затвердити строк виплати дивiдендiв: до 20.09.2021року; — виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України —  встановити спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв..  — Затвердити порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв. 10. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди головi правлiння товариства на вчинення значних правочинiв, характер яких пов’язаний з фiнансово — господарською дiяльнiстю Товариства,  з сукупною граничною вартiстю 110 000 тис.грн ., протягом одного року з дати прийняття такого рiшення. Вартiсть активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк становить 55991 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi у вiдсотках: 196%. 11. Припинити повноваження Голови та членiв правлiння Товариства у наступному  складi: Луцик Вiктор Арсентiйович — Голова правлiння; Рудь Сергiй Якович — член правлiння;Яблоньска Олена Сергiївна — член правлiння. 12. Обрати Голову та членiв правлiння в наступному складi: Луцик Вiктор Арсентiйович — Голова правлiння; Рудь Сергiй Сергiйович — член правлiння; Яблоньска Олена Сергiївна — член правлiння Встановити строк повноважень голови та членiв правлiння — три роки. 13. Затвердити умови контракту (договору) з Головою правлiння, встановити розмiр винагороди згiдно штатного розпису та уповноважити Голову зборiв Товариства пiдписати такий контракт(договiр) вiд iменi Товариства. 14. Припинити повноваження Ревiзора — Рудя Сергiя Сергiйовича. Замiсть звiльненої особи нiкого не обирати на посаду. 15. Затвердити аудитором (аудиторською фiрмою) ПП  Аудиторська фiрма «АФК-Аудит», що проводитиме аудиторську перевiрку за результатами поточного та минулого  року. Затвердження умов договору з аудитором (аудиторською фiрмою).  Рiшення з питань порядку денного приймалися  260 голосами , що складає 100% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiв: виконавчий орган. Позачерговi загальнi збори не скликалися.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити) Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

  Так Ні
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити) Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися
У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Залежний член наглядової ради Функціональні обов’язки члена наглядової ради
X Наглядова рада, як орган управлiння не створений.
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства Наглядова рада, як орган управлiння не створений.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити) Наглядова рада не створена
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень Наглядова рада, як орган управлiння не створений.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності Наглядова рада не створена

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради Наглядова рада, як орган управлiння не створений.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (зазначити) X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (зазначити) Наглядова рада, як орган управлiння не створений.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов’язки члена виконавчого органу
Голова правлiння — Луцик Вiктор Арсентiйович, Член правлiння — Рудь Сергiй Сергiйович, Член правлiння — Яблоньска Олена Сергiївна. Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi, але не виключно, до компетенцiї Голови Правлiння належить: 1) в перiод мiж засiданнями Правлiння вирiшення всiх питань, якi вiдносяться до компетенцiї Правлiння; 2) вiд iменi Товариства вчинення будь-яких правочинiв, укладання договорiв та iнших угод, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавстовом; 3) представництво без довiреностi iнтересiв Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, господарських товариствах, юридичних особах, установах, державних та громадських органах як в Українi, так i за кордоном; 4) представництво без довiреностi Товариства в будь-яких об’єднаннях, в тому числi, але не виключно, об`єднаннях пiдприємств, учасником яких є або має намiр стати Товариство, а також в їх органах, в тому числi у вищому органi, та вирiшення всiх питань, пов’язаних з їх створенням, дiяльнiстю та лiквiдацiєю, в тому числi щодо майнової участi Товариства; 5) представництво без довiреностi Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акцiонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числi у вищому органi, та вирiшення всiх питань, пов’язаних з їх створенням, дiяльнiстю та лiквiдацiєю, в тому числi щодо майнової участi Товариства; 6) право делегування своїх повноважень шляхом видачi довiреностей; 7) право делегування своїх повноважень на пiдставi наказу по Товариству члену Правлiння i надання йому права пiдпису вiд iменi Товариства; 8) право видавати довiреностi на представництво вiд iменi Товариства; 9) виступати без довiреностi вiд iменi Товариства позивачем, вiдповiдачем, третьою особою та бути iншим учасником судового процесу у вiдповiдностi до законодавчих норм в судах загальної юрисдикцiї, господарських, адмiнiстративних, мiжнародних, третейських судах всiх рiвнiв та iнших органах судової влади, передбачених чинним законодавством; 10) вiдкриття та закриття рахункiв в банках; 11) право першого пiдпису та розпорядження коштами на рахунках в банках; 12) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 13) затвердження та визначення договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги; 14) розпорядження в будь-якiй формi, в тому числi, але не виключно, купiвля-продаж, передача та взяття в оренду або лiзинг, передача до статутних капiталiв iнших юридичних осiб, господарських товариств та їх об`єднань, а також спiльної дiяльностi, дарування, безоплатна передача та всi iншi форми розпорядження, передбаченi чинним законодавством, всiм майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошовi кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також iншi активи, матерiальнi та нематерiальнi цiнностi, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом; 15) утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; 16) найм працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства, в тому числi на контрактнiй основi; 17) призначення на посади та звiльнення працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, заохочення працiвникiв, накладання дисциплiнарних стягнень; 18) забезпечення розробки, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства. 19) розподiл обов’язкiв мiж членами Правлiння, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначення їх повноважень при вирiшеннi питань дiяльностi Товариства; 20) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, створених Товариством, крiм тих випадкiв, коли це вiднесено чинним законодавством та Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв;    21) визначення умов оплати працi членiв трудового колективу Товариства, в тому числi встановлення посадових окладiв, показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання та iнших форм заохочення; 22) прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; 23) вирiшення всiх питань, пов’язаних iз розмiщенням та викупом цiнних паперiв Товариства, крiм тих, що вiднесенi чинним законодавством та Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 24) прийняття рiшень про отримання кредитiв, надання гарантiй, поруки та передачу в заставу (iпотеку) майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом; 25) подання на затвердження Загальним зборам проектiв планiв, передбачених цим Статутом, а також звiтiв про їх виконання, пiдготовка матерiалiв для розгляду Загальними зборами; 26) органiзацiя вiйськового облiку, мобiлiзацiйної пiдготовки та здiйснення iнших мобiлiзацiйних заходiв згiдно чинного законодавства України, з метою збереження потужностей мобiлiзацiйного резерву; 27) вiдкриття та закриття рахункiв в цiнних паперах, розпорядження наявними на них цiнними паперами; 28) органiзацiя господарської, комерцiйної, iнвестицiйної та iншої дiяльностi Товариства; 29) перереєстрацiї (переоформлення) прав на нерухоме майно та автотранспортнi засоби; 30) прийняття рiшень з будь-яких iнших питань, пов’язаних з дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв.   Члени виконавчого органу зобов’язанi: — дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; — керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства; — виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами ; — дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); — своєчасно надавати Ревiзору, iншим особам, якi мають на це право, повну, точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; — не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; — нести iншi обов’язки вiдповiдно до чинного законодавства, рiшень вiдповiдних органiв Товариства та Статуту.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства Засiдання та прийнятi рiшення: Протокол №б/н вiд 05.03.2021р. — прийнятi рiшення: 1.         Провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв 27 квiтня 2021 року о 11.00 годинi за адресою: 45400, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55, кабiнет голови правлiння; реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв для участi у рiчних загальних зборах провести за мiсцем проведення рiчних загальних зборiв з 10.00 до 10.45 години. 2.         Визначити 19 березня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв. 3.         Визначити 21 квiтня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. 4.         Затвердити проект порядку денного рiчних загальних зборiв та проектiв рiшень. 5.         Акцiонери Товариства мають право ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного. Ознайомлення з матерiалами вiдбувається вiд дати надiслання акцiонерам даного повiдомлення до дати проведення загальних зборiв в робочi днi з 10.00 год. до 16.30 год. (в п’ятницю до 16.00), обiдня перерва з 13.00 до 14.00, за адресою:  45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 55 (кабiнет голови правлiння), а в день проведення загальних зборiв  — також у мiсцi їх проведення.  Необхiдну iнформацiю можна одержати за тел. : (03344) 40400. Вiдповiдальна особа за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами — Луцик Вiктор Арсентiйович.               6. Затвердити повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв 7.Вiдповiдальною особою за реєстрацiєю акцiонерiв на загальних рiчних зборах Луцика В.А. 8.         Призначити тимчасову лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв у складi  — Рудя С.Я та Яблоньскої О.С. 9.         Затвердити такий порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах: Бюлетень для голосування на загальних зборах засвiдчується (кожна сторiнка) печаткою Товариства та пiдписом Голови правлiння. 10.       Затвердити спосiб персонального повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв та проекту порядку денного акцiонерам шляхом вручення особисто акцiонерам пiд розпис iз зазначенням дати вручення. Протокол №б/н 12.04.2021р. прийнятi рiшення: 1. Акцiонери товариства не надали у встановлений законодавством строк свої пропозицiї щодо питань проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, скликаних на 27.04.2021 року. Таким чином, правлiння не має пропозицiй для розгляду. 2. Затвердити порядок денний загальних зборiв акцiонерiв, скликаних на 27.04.2021р. 3. Затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного. Виконавчий орган Товариства приймав рiшення з будь-яких питань, що пов’язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства. Зазначенi рiшення оформлялися у формi наказiв або iнших розпорядчих документiв та доводилися до заiнтересованих сторiн. Згiдно пiдпункту 4 пункту 3 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р., iз змiнами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов’язаний готувати iнформацiю про свою дiяльнiсть, у тому числi надавати iнформацiю про результати роботи виконавчого органу та аналiз дiяльностi виконавчого органу, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу Згiдно пiдпункту 4 пункту 3 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р., iз змiнами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов’язаний готувати iнформацiю про свою дiяльнiсть, у тому числi здiйснювати оцiнку своєї дiяльностi.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом Товариства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування Товариства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв Товариства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Особами вiдповiдальними за ведення бухгалтерського облiку Товариства є Голова правлiння та головний бухгалтер Товариства. Окремого Положення про «Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента» в Товариствi немає, оскiльки обов’язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством. Управлiння ризиками Товариства здiйснюється керiвництвом Товариства, менеджерами та iншими спiвробiтниками. Управлiння ризиками починається з розробцi стратегiї i зачiпає всю дiяльнiсть Товариства. Даний процес спрямований на визначення подiй, якi можуть впливати на Товариство, i управлiння пов’язаним з цими подiями ризиком. Управлiння ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здiйснюється спiвробiтниками на всiх рiвнях; використовується при розробцi та формуваннi стратегiї; нацiлене на визначення подiй, якi можуть впливати на Товариство та управлiння ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовностi Товариства йти на ризик; дає керiвництву розумну гарантiю досягнення цiлей. Серед способiв усунення ризикiв можна вiдмитити наступне: — уникнення ризику — ухилення вiд заходiв, пов’язаних з ризиком; — утримання ризику — залишення ризику за iнвестором, тобто на його вiдповiдальнiсть; — зниження ступеня ризику — зменшення iмовiрностi та обсягу втрат. В Товариствi запроваджуються деякi заходи зниження ризику, а саме: диверсифiкацiя, що дозволяє уникнути частини ризику при розподiлi капiталу мiж рiзними видами дiяльностi; здобування додаткової iнформацiї, що дозволяє зробити чiткий прогноз i знизити ризик; страхування, що дає змогу розподiлити збитки мiж усiма учасниками страхування (страхування виконує чотири функцiї: ризикову, запобiжну, заощаджуючу, контролюючу) i iншi заходи.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради ні ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради ні ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні ні ні ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так ні так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій ні ні так так так
Інформація про склад органів управління товариства так ні так так так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (зазначити)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (зазначити) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2021р. припинено повноваження ревiзора.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи — власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Рудь Сергiй Якович 50
2 Рудь Сергiй Сергiйович 25
3 Яблоньска Олена Сергiївна 25

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
260 0 Будь-яких обмежень прав участi у загальних зборах та голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв не має. 01.01.1990
Опис

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Голова та члени Правлiння обираються Загальними зборами на строк до 3 (трьох) рокiв. Кiлькiсть членiв Правлiння разом з Головою Правлiння не може бути менше 3 (трьох) осiб. Обранi члени Правлiння виконують свої обов’язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (на протязi 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання зборами акцiонерiв наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Голова та члени Правлiння обираються Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих  акцiй, i  можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

Голова або члени Правлiння можуть бути достроково вiдкликанi зборами акцiонерiв Товариства незалежно вiд причин такого вiдкликання.

Повноваження члена Правлiння, в тому числi i Голови Правлiння, дiйснi з моменту його обрання. Повноваження члена Правлiння, в тому числi i Голови Правлiння, припиняються з моменту прийняття рiшення про припинення його повноважень. Повноваження члена Правлiння, в тому числi i Голови Правлiння, припиняються також у разi вiдмови вiд виконання своїх обов’язкiв, а також у разi неможливостi ним здiйснювати функцiї члена Правлiння або Голови Правлiння.

Пiдстави припинення повноважень Голови та/або члена Правлiння встановлюються чинним законодавством, цим Статутом, а також договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правлiння. Цим Статутом встановлено, що пiдставами для припинення повноважень Голови та члена Правлiння є такi, що передбаченi у Положеннi про Правлiння Товариства.

У разi обрання загальними зборами Ревiзора, проведення перевiрки  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснює Ревiзор. Ревiзор обирається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй, на строк, що визначається загальними зборами, але не бiльше нiж на п’ять рокiв.

«Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення» не розкривається приватними акцiонерними товариствами.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв.

В тому числi, але не виключно, до компетенцiї Правлiння належить:

1) розгляд i надання пропозицiй стосовно змiн i доповнень до Статуту;

2) затвердження органiзацiйної структури Товариства;

3) розгляд i надання пропозицiй стосовно змiн i доповнень до основної дiяльностi Товариства;

4) розгляд i надання пропозицiй стосовно змiни розмiру статутного капiталу, випуску цiнних паперiв Товариства;

5) затвердження стратегiчних та поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення їх завдань;

6) затвердження штатного розкладу та щорiчного кошторису Товариства;

7) створення фондiв Товариства, визначення їх розмiру, джерел утворення та порядку використання;

8) надання пропозицiй по розподiлу прибутку, покриття збиткiв, розмiру та форми виплати дивiдендiв, винесення цих пропозицiй на розгляд  Загальних зборiв;

9) аналiз ефективностi дiяльностi Товариства, його пiдроздiлiв та служб;

10) затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

11) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

12) планування дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, органiзацiя та контроль виконання планiв;

13) складання рiчних та поточних фiнансових звiтiв;

14) здiйснює всi необхiднi дiї з пiдготовки та проведення загальних зборiв, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

15)приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства;

16) пiдготовка та надання пропозицiй з питань порядку денного Загальних зборiв;

17) формування тимчасової лiчильної комiсiї;

18) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

19) обрання реєстрацiйної комiсiї;

20) органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;

21) забезпечення взаємодiї з постачальниками товарiв та послуг Товариства, а також iз споживачами його продукцiї;

22) органiзацiя фiнансово-економiчної роботи, облiку та звiтностi, ведення грошово-розрахункових операцiй;

23) органiзацiя соцiально-побутового обслуговування членiв трудового колективу Товариства;

24) прийняття рiшень з будь-яких iнших питань, пов`язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв.

До компетенцiї Голови Правлiння належить:

1) в перiод мiж засiданнями Правлiння вирiшення всiх питань, якi вiдносяться до компетенцiї Правлiння;

2) вiд iменi Товариства вчинення будь-яких правочинiв, укладання договорiв та iнших угод, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавстовом;

3) представництво без довiреностi iнтересiв Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, господарських товариствах, юридичних особах, установах, державних та громадських органах як в Українi, так i за кордоном;

4) представництво без довiреностi Товариства в будь-яких об’єднаннях, в тому числi, але не виключно, об`єднаннях пiдприємств, учасником яких є або має намiр стати Товариство, а також в їх органах, в тому числi у вищому органi, та вирiшення всiх питань, пов’язаних з їх створенням, дiяльнiстю та лiквiдацiєю, в тому числi щодо майнової участi Товариства;

5) представництво без довiреностi Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акцiонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числi у вищому органi, та вирiшення всiх питань, пов’язаних з їх створенням, дiяльнiстю та лiквiдацiєю, в тому числi щодо майнової участi Товариства;

6) право делегування своїх повноважень шляхом видачi довiреностей;

7) право делегування своїх повноважень на пiдставi наказу по Товариству члену Правлiння i надання йому права пiдпису вiд iменi Товариства;

8) право видавати довiреностi на представництво вiд iменi Товариства;

9) виступати без довiреностi вiд iменi Товариства позивачем, вiдповiдачем, третьою особою та бути iншим учасником судового процесу у вiдповiдностi до законодавчих норм в судах загальної юрисдикцiї, господарських, адмiнiстративних, мiжнародних, третейських судах всiх рiвнiв та iнших органах судової влади, передбачених чинним законодавством;

10) вiдкриття та закриття рахункiв в банках;

11) право першого пiдпису та розпорядження коштами на рахунках в банках;

12) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

13) затвердження та визначення договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги;

14) розпорядження в будь-якiй формi, в тому числi, але не виключно, купiвля-продаж, передача та взяття в оренду або лiзинг, передача до статутних капiталiв iнших юридичних осiб, господарських товариств та їх об`єднань, а також спiльної дiяльностi, дарування, безоплатна передача та всi iншi форми розпорядження, передбаченi чинним законодавством, всiм майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошовi кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також iншi активи, матерiальнi та нематерiальнi цiнностi, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

15) утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства;

16) найм працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства, в тому числi на контрактнiй основi;

17) призначення на посади та звiльнення працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, заохочення працiвникiв, накладання дисциплiнарних стягнень;

18) забезпечення розробки, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства.

19) розподiл обов’язкiв мiж членами Правлiння, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначення їх повноважень при вирiшеннi питань дiяльностi Товариства;

20) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, створених Товариством, крiм тих випадкiв, коли це вiднесено чинним законодавством та Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 21) визначення умов оплати працi членiв трудового колективу Товариства, в тому числi встановлення посадових окладiв, показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання та iнших форм заохочення;

22) прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;

23) вирiшення всiх питань, пов’язаних iз розмiщенням та викупом цiнних паперiв Товариства, крiм тих, що вiднесенi чинним законодавством та Статутом до виключної

компетенцiї Загальних зборiв;

24) прийняття рiшень про отримання кредитiв, надання гарантiй, поруки та передачу в заставу (iпотеку) майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

25) подання на затвердження Загальним зборам проектiв планiв, передбачених цим Статутом, а також звiтiв про їх виконання, пiдготовка матерiалiв для розгляду Загальними зборами;

26) органiзацiя вiйськового облiку, мобiлiзацiйної пiдготовки та здiйснення iнших мобiлiзацiйних заходiв згiдно чинного законодавства України, з метою збереження потужностей мобiлiзацiйного резерву;

27) вiдкриття та закриття рахункiв в цiнних паперах, розпорядження наявними на них цiнними паперами;

28) органiзацiя господарської, комерцiйної, iнвестицiйної та iншої дiяльностi Товариства;

29) перереєстрацiї (переоформлення) прав на нерухоме майно та автотранспортнi засоби;

30) прийняття рiшень з будь-яких iнших питань, пов’язаних з дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв.

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Голова правлiння забезпечує Ревiзору доступ до необхiдної iнформацiї.

За пiдсумками перевiрки Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

1)         пiдтвердження достовiрностi та повноти даних  фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;

2)         факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської  дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Ревiзор iнформує загальнi збори акцiонерiв про результати перевiрок фiнанси-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених ним ревiзiй та перевiрок .

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України «Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки» вимоги щодо  залучення суб’єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9 цiєї частини, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї частини не застосовуються до приватних акцiонерних товариств, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес.

Приватне акцiонерне товариство «Захiдна промислова група» нє належить до  пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес.

11) Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Рудь Сергiй Якович 130 50 130 0
Рудь Сергiй Сергiйович 65 25 65 0
Яблоньска Олена Сергiївна 65 25 65 0
Усього 260 100 260 0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акцiї простi iменнi 260 1 000,00 Права та обов’язки акцiонерiв у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» передбаченi Статутом Товариства. Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику — акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи права: брати участь в управлiннi Товариством,  отримання дивiдендiв; право на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; право на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства,  акцiонери Товариства також мають iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом. Акцiонер — власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй  (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Акцiонери Товариства зобов’язанi: дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх Положень та документiв Товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом та рiшеннями вiдповiдних органiв Товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. нести iншi обов’язки, встановленi чинним законодавством України. публiчної пропозицiї та допуску до торгiв нафондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi
Примітки:
Випуск iнших цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. Випущенi Товариством акцiї iснують в бездокументарнiй формi

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.08.2010 24/03/1/10 Волинське ТУ ДКЦПФР UA4000088876 Акція проста бездокументарна іменна Електронні іменні 1 000 260 260 000 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля на внутрiшнiх ринках — не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля на зовнiшнiх ринках —  не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: ЦП не проходили процедуру лiстингу/делiстингу.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5
Рудь Сергiй Сергiйович 65 25 65 0
Усього 65 25 65 0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
30.08.2010 24/03/1/10 UA4000088876 260 260 000 260 0 0
Опис:
Обмеження права голосу за голосуючими акцiями вiдсутнє. Передачi права голосу за голосуючими акцiями не вiдбувалось.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів За результатами звітного періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 4 037 500 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 15 528,85 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 3 775 062,49 0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 27.04.2021
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 18.06.2021
Спосіб виплати дивідендів безпосередньо акцiонерам
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 16.09.2021, 3 775 062,49
Опис Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про виплату дивiдендiв-27.04.2021. Дата прийняття уповноваженим органом товариства рiшення про встановлення дати складення  перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, поядок та строк їх виплати, а також найменування органу, який прийняв таке рiшення — загальнi збори акцiонерiв товариства вiд 27.04.2021. Порядок,  спосiб  та строк виплати дивiдендiв- виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв; спосiб — безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв; строк — до 20.09.2021. Виплата дивiдендiв за результатами звiтного перiоду товариством станом на дату розкриття iнформацiї не виплачувалися,.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14 664 15 851 0 0 14 664 15 851
  будівлі та споруди 3 570 3 616 0 0 3 570 3 616
  машини та обладнання 7 388 9 312 0 0 7 388 9 312
  транспортні засоби 2 442 1 866 0 0 2 442 1 866
  земельні ділянки 607 607 0 0 607 607
  інші 657 450 0 0 657 450
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14 664 15 851 0 0 14 664 15 851
Опис Мiсце розташування основних засобiв за мiсцем знаходженням товариства. Використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням. Ступiнь та умови користування майна — користування майном вiдбувається за потребами господарської дiяльностi товариства. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 50 рокiв, машинами i обладнаннями — 40 рокiв, iншими — 10 рокiв. Основними засобами товариство користується на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. Основних засобiв невиробничого призначення та орендованих основних засобiв емiтент немає.  Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 27272 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв — 41,88%.  Сума нарахованого зносу — 11421 тис. грн.   Ступiнь використання основних засобiв — 95 %.  Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 36 373 34 191
Статутний капітал (тис.грн) 260 260
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 260 260
Опис  Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2″Баланс»,затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання — Поточнi зобов’язання — Забезпечення наступних виплат i платежiв — Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу.Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 11 879 X X
у тому числі:
вiдновлювальна кредитна лiнiя АТ «ПроКредит Банк» 17.09.2019 7 700 3 16.09.2022
строковий кредит АТ «ПроКредит Банк» 14.06.2019 608 3 12.09.2022
строковий кредит АТ «ПроКредитБанк» 24.11.2020 1 224 3 10.11.2025
строковий кредит АТ «ПроКредитБанк» 28.01.2021 1 182 3 12.01.2026
строковий кредит АТ «ПроКредитБанк» 20.04.2021 1 165 11,16 20.04.2026
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 674 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 18 771 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 31 324 X X
Опис На кiнець звiтного перiоду згiдно фiнансової звiтностi, емiтент має  зобов’язання за короткостроковими та довгостроковими кредитами  банку. Емiтент зобов’язань за облiгацiями не має. Емiтент зобов’язань за iпотечними цiнними паперами не має. Товариство зобов’язань за сертифiкатами ФОН не має. Емiтент зобов’язань за векселями не має. Емiтент зобов’язань за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) не має. Емiтент зобов’язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має. Фiнансової допомоги на зворотнiй основi не надавалось.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи АТ «Приватбанк»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570
Місцезнаходження 01001, Україна, — р-н, Київ, Грушевського, 1д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон (056) 716-53-30
Факс (056) 716-53-30
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарну дiяльнiсть депозитарсної установи, в якого вiдкрито рахунки в цiнних паперах власниками акцiй.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, — р-н, Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не має
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ не має
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 044 279 6651
Факс 044 279 10 78
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку України, а саме: депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв, обслуговує випуск акцiй вiдповiдно до Договору про обслуговування випуску цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство аудиторська фiрма <АФК-Аудит>
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 33731709
Місцезнаходження 43010, Україна, — р-н, Луцьк, пр. Волi, 44, кв.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4681
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2005
Міжміський код та телефон 0332 243540
Факс 067 3337747
Вид діяльності аудиторськi постлуги
Опис Приватне пiдприємство аудиторська фiрма <АФК-Аудит> надавала у 2021 роцi емiтенту послугу з виконання завдання з надання впевненостi стосовно звiту про корпоративне управлiння ПрАТ «Захiдна Промислова Група» за 2020 рiк.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ДУ «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»Iншi органiзацiйно-правовi формиДУ «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»Iншi органiзацiйно-правовi формиДУ «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринк
Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, Україна, — р-н, Київ, Антоновича,51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Опис Надає емiтенту послуги з подання iнформацiї до НКЦПФР.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ДУ «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, Україна, — р-н, Київ, Антоновича,51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку
Опис Надає емiтенту послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї
КОДИ
Дата 01.01.2022
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за ЄДРПОУ 32831296
Територія Волинська обл. за КАТОТТГ UA07020130010041
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик за КВЕД 20.30

Середня кількість працівників: 179

Адреса, телефон: 45400 Нововолинськ, Шахтарська, 55, 03344 40 400

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2021 p.

Форма №1

Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 0 0
    первісна вартість 1001 5 5
    накопичена амортизація 1002 ( 5 ) ( 5 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 006 1 699
Основні засоби 1010 14 664 15 851
    первісна вартість 1011 23 520 27 272
    знос 1012 ( 8 856 ) ( 11 421 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
    інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 15 670 17 550
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 30 375 36 017
Виробничі запаси 1101 19 640 22 175
Незавершене виробництво 1102 6 916 7 462
Готова продукція 1103 3 819 6 380
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 7 007 6 845
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 0 0
    з бюджетом 1135 366 639
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 486 2 602
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4 3 651
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 4 3 651
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 83 393
Усього за розділом II 1195 40 321 50 147
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 55 991 67 697
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 260 260
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 33 931 36 113
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 34 191 36 373
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 2 822 4 179
Інші довгострокові зобов’язання 1515 491 50
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 3 313 4 229
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 6 755 7 700
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 5 534 3 622
    розрахунками з бюджетом 1620 628 674
    у тому числі з податку на прибуток 1621 255 214
    розрахунками зі страхування 1625 298 359
    розрахунками з оплати праці 1630 1 224 1 620
    одержаними авансами 1635 0 0
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4 048 13 120
Усього за розділом IІІ 1695 18 487 27 095
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 55 991 67 697

Примітки: Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi складена вiдповiдно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (зi змiнами та доповненнями) №996-XIV вiд 16.07.1999р. та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку

Керівник                                            Луцик Вiктор Арсентiйович

Головний бухгалтер                         Щербакова Наталiя Вiкторiвна

КОДИ
Дата 01.01.2022
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за ЄДРПОУ 32831296

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2021 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 112 263 90 426
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 87 594 ) ( 68 117 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:     прибуток 2090 24 669 22 309
    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 544 4 072
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 9 742 ) ( 7 540 )
Витрати на збут 2150 ( 3 685 ) ( 3 481 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2 830 ) ( 4 098 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:     прибуток 2190 8 956 11 262
    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 12 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 741 ) ( 1 326 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 88 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:     прибуток 2290 8 227 9 848
    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 007 -1 773
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:     прибуток 2350 6 220 8 075
    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 6 220 8 075

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 45 026 49 033
Витрати на оплату праці 2505 20 241 22 011
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 440 4 846
Амортизація 2515 1 891 2 173
Інші операційні витрати 2520 8 073 10 513
Разом 2550 79 671 88 576

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 260 260
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 260 260
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 23,923080 31,057690
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 23,920800 31,057690
Дивіденди на одну просту акцію 2650 15,53 14,00

Примітки: Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. За результатами фiнансово — господарської дiяльностi 2021 р. товариство пiсля сплати податку на прибуток в сумi 2007 тис. грн. має чистий прибуток в сумi 6220 тис. грн.

Керівник                                            Луцик Вiктор Арсентiйович

Головний бухгалтер                         Щербакова Наталiя Вiкторiвна

КОДИ
Дата 01.01.2022
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за ЄДРПОУ 32831296

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004
  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 128 772 100 729
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 10 292 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 12 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 10 3
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 774 3 718
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 86 925 ) ( 65 819 )
Праці 3105 ( 21 755 ) ( 17 802 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5 926 ) ( 4 837 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 11 487 ) ( 8 843 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 058 ) ( 1 797 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість 3117 ( 3 197 ) ( 1 975 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів 3118 ( 6 232 ) ( 5 071 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 168 ) ( 676 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2 738 ) ( 3 555 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 10 861 2 918
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій 3200 0 0
    необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
    відсотків 3215 0 0
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 4 409 ) ( 3 832 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4 409 -3 832
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 12 980 54 339
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 10 678 ) ( 50 452 )
Сплату дивідендів 3355 ( 3 775 ) ( 3 402 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 741 ) ( 1 326 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 441 ) ( 704 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2 655 -1 545
Чистий рух коштів за звітний період 3400 3 797 -2 459
Залишок коштів на початок року 3405 4 2 279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -150 184
Залишок коштів на кінець року 3415 3 651 4

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв представляє потоки коштiв та їх еквiвалентiв за перiод, класифiкуючи їх по операцiйнiй, iнвестицiйнiй i фiнансовiй дiяльностi.

Потоки коштiв вiд операцiйної дiяльностi переважно пов’язанi з дiяльнiстю пiдприємства,що приносить доход. Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi представляється прямим методом. Що дозволяє розкрити iнформацiю про основнi види валових грошових надходжень, забезпечує iнформацiю, корисну для оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.

Потоки коштiв, що виникають у результатi операцiй в iноземнiй валютi, вiдображено у функцiональнiй валютi з використанням поточного курсу на дату виникнення даного руху грошових коштiв.

Керівник                                            Луцик Вiктор Арсентiйович

Головний бухгалтер                         Щербакова Наталiя Вiкторiвна

КОДИ
Дата 01.01.2022
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за ЄДРПОУ 32831296

Звіт про власний капітал

За 2021 рік

Форма №4

Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 260 0 0 0 33 931 0 0 34 191
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 260 0 0 0 33 931 0 0 34 191
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 6 220 0 0 6 220
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: Виплати власникам 4200 0 0 0 0 -4 038 0 0 -4 038
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: Викуп акцій 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі  4295 0 0 0 0 2 182 0 0 2 182
Залишок на кінець року 4300 260 0 0 0 36 113 0 0 36 373

Примітки: Звiт про власний капiтал визначено за змiстом, формою i вимогами, згiдно з Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV, Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 5 «Звiт про власний капiтал».

Керівник                                            Луцик Вiктор Арсентiйович

Головний бухгалтер                         Щербакова Наталiя Вiкторiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керiвна особа Емiтента, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2021 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

Вiд iменi керiвництва — Голова правлiння  Приватного акцiонерного товариства «Захiдна промислова група»  Луцик Вiктор Арсентiйович.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
27.04.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2021 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.04.2021 24.03.2021 Відомості про проведення загальних зборів
keyboard_arrow_up