15.12.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
голова правління Луцик Віктор Арсентійович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група»

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

45400, Волинська обл., Нововолинськ, Шахтарська, 55

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

32831296

5. Міжміський код та телефон, факс:

0334440400, 0334440400

6. Адреса електронної пошти:

info@zpg.in.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

Новости

(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п  Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Розмір дивідендів на одну акцію, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5 6
1 15.12.2022 4 042 977,25 15 549,91 з 20.01.2022 до 09.06.2023 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Захiдна промислова група», якi вiдбулися 15 грудня 2022р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi за 2021 рiк та затверджено дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв: 19.01.2023 року. Загальними зборами прийнято: — затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2021 рiк у сумi 15549,91 грн.; — затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у розмiрi – 4042977,25 грн.; — затвердити строк виплати дивiдендiв: з 20.01.2023 до 09.06.2023 року; — виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України; — встановити спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.