Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 4
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правління Луцик Віктор Арсентійович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група»

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

45400, Волинська обл., Нововолинськ, Шахтарська, 55

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

32831296

5. Міжміський код та телефон, факс:

0334440400, 0334440400

6. Адреса електронної пошти:

info@zpg.in.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

Новости

27.04.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2021 припинено повноваження голова правління Луцик Віктор Арсентійович 0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень голови правління прийнято загальними зборами Товариства 27.04.2021р.у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2021р. Посадова особа Луцик Віктор Арсентійович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2018р.
27.04.2021 припинено повноваження член правління Рудь Сергiй Якович 50
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена правління прийнято загальними зборами Товариства 27.04.2021р.у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2021р. Посадова особа Рудь Сергій Якович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 50%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2018р.
27.04.2021 припинено повноваження член правління Яблоньска Олена Сергiївна 25
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена правління прийнято загальними зборами Товариства 27.04.2021р.у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2021р. Посадова особа Яблоньска Олена Сергіївна, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2018р.
27.04.2021 припинено повноваження ревізор Рудь Сергiй Сергiйович 25
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень ревізора прийнято загальними зборами Товариства 27.04.2021р.у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2021р. Посадова особа Рудь Сергій Сергійович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2018р. Замiсть звiльненої особи нiкого не обрано на посаду ревізора.
27.04.2021 обрано голова правління Луцик Віктор Арсентійович 0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду голови правління Луцика Віктора Арсентійовича прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021р (Протокол загальних зборiв вiд 27.04.2021р.) Посадова особа  володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймав посаду голови правління  ПрАТ «Західна промислова група». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки.
27.04.2021 обрано член правління Рудь Сергій Сергійович 25
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду члена правління Рудя Сергія Сергійовича прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021р (Протокол загальних зборiв вiд 27.04.2021р.). Посадова особа  володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25%. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймав посаду ревізора ПрАТ «Західна промислова група». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки.
27.04.2021 обрано член правління Яблоньска Олена Сергiївна 25
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду члена правління Яблоньскої Олени Сергіївни прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021р (Протокол загальних зборiв вiд 27.04.2021р.). Посадова особа  володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25%. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймала посаду члена правління ПрАТ «Західна промислова група». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки.
keyboard_arrow_up