Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правління Луцик Віктор Арсентійович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство «Західна промислова група»

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

45400, Волинська обл., Нововолинськ, Шахтарська, 55

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

32831296

5. Міжміський код та телефон, факс:

0334440400, 0334440400

6. Адреса електронної пошти:

info@zpg.in.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

Новости

27.04.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.04.2021 110 000 55 991 196
Зміст інформації:
27 квiтня 2021 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Захiдна промислова група» було прийнято рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв. Рiшення зборiв: попередньо надати згоду головi правлiння товариства на вчинення значних правочинiв, характер яких пов’язаний з фiнансово — господарською дiяльнiстю Товариства, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), а саме: укладання будь-яких кредитних договорiв з банками, договорiв застави, iпотечних договорiв, договорiв поруки та iнших договорiв. Сукупна гранична вартiсть правочинiв 110 000 тис.грн Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi : 55991 тис. грн. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у вiдсотках): 196%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 260 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 260 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»-260 шт., «проти»-0.
keyboard_arrow_up